เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กรุณาให้ความยินยอมแก่บริษัทในการส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป กรณีที่ท่านไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ บริษัทจะไม่สามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยของท่านต่อกรมสรรพากรได้ ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนนี้ได้ คำถามที่พบบ่อย

กรุณายืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลของท่านก่อนการแจ้งสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง *
วันเกิด (ปี พ.ศ.) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล
กรณีที่ท่านไม่เคยแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอีเมลตามรายการข้างต้น บริษัทจะนำรายละเอียดไปปรับปรุงในฐานข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อใช้ในการติดต่อ นำเสนอข่าวสารและ/หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่านท่านสามารถดูข้อมูลกรมธรรม์ของท่านโดยการลงทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ bangkoklife.com/login