เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีตามประกาศกรมสรรพากร กรุณาให้ความยินยอมแก่บริษัทในการส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลของท่านก่อนการแจ้งสิทธิ
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง *
วันเกิด (ปี พ.ศ.) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล
กรณีที่ท่านไม่เคยแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนแปลงอีเมลตามรายการข้างต้น บริษัทจะนำไปปรับปรุงในฐานข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อใช้ในการติดต่อ นำเสนอข่าวสารและ/หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ท่านตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันสุขภาพ กำหนดให้ผู้มีเงินได้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิแก่บริษัทประกันชีวิต และยินยอมให้บริษัทส่งและเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพตามที่ได้รับแจ้ง ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่าน กรณีที่ท่านไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ บริษัทจะไม่สามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยของท่านให้แก่กรมสรรพากรได้ จึงอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนในส่วนนี้ได้


ท่านสามารถดูข้อมูลกรมธรรม์ของท่านโดยการลงทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ bangkoklife.com/login